website statistics
Opensoaring.com

aerokurier Online Contest
OLC-I | Skupno OLC-I
OLC-SI | Skupno OLC-SI

ostale povezave


Skupščina LZS: vprašanje in odgovor
(OPENSOARING, 3. maja 2015, pripravila Niko Slana in Milan Korbar, fotografije Milan Korbar)


Predsednik LZS

Denis hoj,
na fotkah vidim, da si sedel v prvi vrsti na skupščini LZS. Lepo, da je vsaj en znan jadralski obraz. V zapisniku nisem zasledil, kdo je bil snovalec inkognito skupščine, da bi mu čestital. Uspelo mu je. Inkognito so tudi vsi nagrajenci, nobenega imena. Skupščina par excellence.
Lep jadralski pozdrav iz Ljubljane in opensoaringa.
Niko


Lani je bilo takole

Niko,
lepa hvala za kritiko/predloge. Vsekakor bom “lapsuse” posredoval na ustrezne organe, da se delovanje LZS izboljša. Kar se pa tiče pripombe o “inkognito” pa moje naslednje razmišljanje. LZS je zveza, ki deluje tako, da obvešča svoje člane – to je včlanjene klube. Mogoče je za nečlane LZS res naredila skupščino preveč inkognito (nimam ustreznih informacij). In tako je tudi ta predlog sprejet kot pobuda za “popularizacijo” skupščine.

Lep pozdrav iz Dolenjske
Denis


Asociacija ...

P.S.
Nekaj odlomkov iz zapisnika 16. seje skupščine LZS, ki je bila dne 30. 3. 2015 ob 18. uri v Grand hotelu Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, objavljenega na spletni strani LZS

Točka 1
Predsednik odpre 16. sejo skupščine LZS in vse lepo pozdravi. Seja je sklepčna, prisotnih 54 od skupno 104 glasov.


Zbrani predstavniki na lanski, 15. seji

Točka 5
Podelitev – Športnik leta 2014, podelitev ostalih priznanj
Po podelitvi vseh diplom za svetovne rekorde in ostale dosežke predsednik podeli še veliko plaketo za najboljšega športnika LZS 2014 g. Jožetu Čudnu.

Točka 6,
razno
Prijavljeni sta dve zadevi, sprememba statuta, kjer je predlog, da se modelarska komisija razdeli v tri samostojne komisije. Ta točka je bila predlagana že na prejšnji skupščini, vendar ni bil pripravljen čistopis spremembe statuta, kar pa je zdaj pripravljeno in je bilo poslano v gradivih. Predsednik prebere čistopis spremembe in pove, da potrebujemo dvotretjinsko večino prisotnih iz dveh tretjin dejavnosti.
Oglasi se g. Štrbenc, ki ga zanima, kako bomo prešteli dejavnosti, da zadostimo določilu iz statuta. Predsednik predlaga, da obrnemo glasovanje in vidimo, ali imamo sploh dvotretjinsko večino. Predlog sprejet. Proti je 17 glasov. To je manj kot ena tretjina, glasovanje se nadaljuje. Vzdržanih je 7 glasov, 1 ni glasoval. Za je 29 glasov, to je manj kot dve tretjini glasov, zato predlog ni sprejet in Komisija za modelarstvo ostaja v dosedanji obliki.

KAS
G. Ličer vpraša še, kaj se dogaja na letališču v Slovenj Gradcu, ali LZS kaj pomaga Koroškemu Aeroklubu Slovenj Gradec, saj tam ni več pravega vzdušja zaradi privatnih interesov in zapletov. Predsednik pove, da se LZS trudi po svojih močeh zgladiti spore okrog tega problema. G. Danijel Kotnik se oglasi in pove, da je tudi sam mislil načeti to vprašanje. Vpraša, kako daleč je najem s strani podjetja Ikar, kdaj se bo letališče spet odprlo in kako misli najemnik urediti sodelovanje s klubom. Pove tudi, da so stvari z lastnikom tako daleč, da se urejajo po sodni poti. Pove še, da so morali poplačati tudi dolgove, ki so jih ustvarili predhodniki. Kljub temu so uspeli opraviti tehnični dan. Sekretar pove, da je Ikar postal najemnik zato, da bi lahko nevtralno pripomogel k reševanju sporov oz. situacije na letališču, predvsem pa zato, da se ponovno vzpostavi delovanje. Mnenje vseh vpletenih, vključno z LZS, je, da je letališče izjemno dragocena infrastruktura in da je treba narediti vse, da se v Slovenj Gradcu ponovno začne leteti. Pove še, da je bil obveščen, da se je direktor podjetja Ikar že sestal z vodstvom kluba in da je po njegovih informacijah pogovor potekal v konstruktivnem duhu. Izrazil je upanje, da bo zaprtje čim prej odpravljeno in da pričakuje, da se bo do 1. maja letališče ponovno odprlo.

Knjige
Predsednik nadaljuje z opisom štirih knjig, ki so na ogled pred dvorano, ena pa je tudi naprodaj. Povabi g. Oblaka k besedi. G. Oblak pove, da je avtor knjige g. Malec in da je knjiga skromen del slovenske letalske zgodovine – Konstrukcijskega biroja. Opiše na kratko vsebino in povabi člane skupščine k nakupu. Pove še, da je sicer knjiga na voljo v Tehniškem muzeju Slovenije, kjer pa težko pride do letalcev. Predsednik nadaljuje z opisom treh knjig g. Gregla, o balonarstvu, jadralnem letenju in motornem letenju. Te knjige so na ogled v preddverju, na razpolago pa bodo v pisarni LZS.

Pavel Magister pa razmišlja takole

Na prejeto posredovano pismo z Dolenjske podajam, kot nečlan LZS, vendar kot član javnosti "letalski upokojenci" in kot član javnosti s statusom državljana RS svoje mnenje:

Zakon o društvih (uradno prečiščeno besedilo) ZD1UPB2), Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011 v svojem besedilu pravi:
I. SPLOŠNE DOLOČBE, 1. člen (pojem in načela delovanja društva)
(4) Delovanje društva je javno
Temu določilu zakona je zadoščeno, spletišče LZS ima na strani dokumenti tudi STATUT LZS, kjer v poglavju V. JAVNOST DELA določa:
37. člen
Delo LZS je javno ter to razloži v
38. členu
LZS obvešča javnost o svojem delu prek lastnih biltenov, sredstev javnega obveščanja, tiskanih publikacij ali elektronskih medijev,
in omogoči v
39. členu
Člani LZS imajo pravico biti obveščeni o delovanju ter poslovanju LZS ter o drugih vprašanjih, ki so pomembna za to dejavnost. Za javnost dela in obveščenost članov sta odgovorna predsednik in generalni sekretar LZS.
Nestrokovna javnost
je o delovanju LZS obveščena prek glasila LZS revije Naša Krila, javnih medijev ali spletne strani LZS. Zapisniki sej vseh organov LZS so dostopni članom LZS v prostorih LZS.

Določila členov obeh dokumentov mi zagotavljata možnost prisotnosti na Skupščini LZS, torej tudi možnost seznanitve z njenim sklicem. Zaradi tega, ker nisem naročnik ali kupec tiskanih občil predvidevam, da bom o takšnih dogodkih (sklic) za svojo obveščenost lahko izbral katero od drugih možnosti, najprej seveda eno od tistih, ki mi jih v 39. členu Statuta LZS nudi kar LZS sama. Znano mi je, da revija Naša Krila žre dolgo ne izhaja več, prav tako pa mi je seznanjanje s pomembnimi dogodki onemogočeno tudi s pomočjo spletišča LZS, saj je le-to, kot je videti, že več let v težji okvari. Organi LZS, zavedajoč se določil / obveznosti, ki jim jih nalaga Statut LZS, če objava o osrednjemu pomembnemu dogodku, kot je letna Skupščina krovne organizacije letalskega športa, zaradi stalnih ali občasnih okvar lastnega spletišča, kot tudi, če zaradi varčevanja objava v javnih občilih ni možna, bi določilo Statuta zagotovo zlahka uresničili tudi drugače: ker vsaj delno poznam mišljenje lastnikov in obeh urednikov zasebnega spletišča Opensoaring.com (OS) utemeljeno menim, da bi to spletišče zagotovo ponudilo vso možno prijateljsko, cehovsko, najbrž kar brezplačno, takojšnjo, jezikovno pravilno, vsekakor pa natančno letalsko usmerjeno podporo, saj se je Ikar vendar žrtvoval za nas vse, za ljubitelje, poklicneže in tudi za vso, z današnjimi letali v daljne kraje letečo javnost; objava o sklicu Skupščine na OS bi bila zagotovo primerna (enkratna) rešitev za nastalo težavo oz. izpolnitev odgovornosti do javnosti.

Nekako mi je znano, takšna prošnja nikoli ni bila predstavljena, zato v nadaljevanju sklepam, da predsednik LZS spletišča OS (žal) še vedno ne pozna, zaradi česar bi bila rešitev, da če ne predsednik, bi pa vsaj generalni sekretar, ki spletišče pozna - po dveh letih obstoja, sem mu jaz povedal zanj - vzel pet minut dragocenega časa in poklical urednika Slano, za kar bi mu bil naš prednik Ikar, ki še vedno budno bdi nad nami, zagotovo zelo hvaležen.

Stari latinci so rekli »per aspera ad astra«, vendar v primeru »Skupščina« gospodoma predsedniku ali generalnemu sekretarju ne bi bilo treba plezati skozi nobeno trnje, saj bi se za objavo sklica zagotovo zlahka dogovorili; trnje se je začelo razraščati šele po njunem nepotrebnem zdrsu mimo OS.

 


Ptuj: 1205. start na vitlo je bil moj

Čestitke letalcem ob 25-letnici plebiscita o samostojnosti

Med obnovo vitla je nastal film

Vitla znova na letališču v Murski Soboti

Sara – za TED in letalsko psihologijo

Najdite Slano in Korbarja

Ko nimate drugam – zavijte v CD

100.000 – mejnik, ki nič ne pomeni

KB-6 Matajur, razvoj, muzej, darilo 2

Muzej letalstva Beograd

Letalogled se predstavi z – 29

TV-jadranje po zraku

KB-6 - ignoranca, pozaba ali kaj drugega …

Bitka za oslovo senco

Za duha športa in za dobro počutje

Malčki čez krila in v duhu …

Zbirka letalskih modelov Albina Novaka v TMS

Omev na Slavoj Žižek, Balkan in zgibanka

Slavoj Žižek, Balkan in zgibanka

Opensoaringov turistični vodnik po Ptuju - za jadralce

Jadralci smo na njih ponosni

Skupno kroženje orlov in plovil

Skupščina LZS:
vprašanje in odgovor

Slovenj Gradec in Bovec – danes in pred enim letom

Aerodrom Maribor in Rdeči biki

Nekaj asociacij z Aera 2015

Leški arcus T – čeprav samo za nekaj dni

LETALSKO BESEDJE v otroški dobi

Strast Klausa Seemana – razmislek za TMS

Odgovor na odprto pismo

70 let Jožeta Černiča

O »izjavi«, da o »kodeksu« ne govorimo

Arhiv AK Ljubljana v nevarnosti

Varnostna konferenca v Cerkljah

DG 101 na informativnem dnevu v ŠC Kranj

Še nekaj o jeziku – na splošno

O etiki kot se nam kaže s kodeksom LZS

Zimski let – za poletne učinke

Kava na ljubljanski tržnici

Sprehod po jeziku

Odprto pismo
z novoletnimi željami Nataliji Polenec,
direktorici Tehniškega muzeja Slovenije

Blog 2017

Blog 2016

Blog 2015

Blog 2014

Blog 2013

Blog 2011

Blog 2010

Blog 2009